VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VELKOOBCHOD

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VELKOOBCHOD 

obchodního subjektu yoga-day s.r.o. se sídlem Dr. Ant. Dvořáka 1505/22, Nymburk

IČ 08072787, DIČ: CZ08072787

(dále jen „podmínky" nebo „Všeobecné obchodní podmínky")

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti yoga-day s.r.o. (dále jako „yoga-day“ nebo také jako „prodávající“) a zákazníka (dále také jako „kupující“ nebo "zákazník")  prodeje produktů z eshopu zákazníkovi na základě jeho objednávky. Kupujícím může být pouze podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, nikoliv koncový spotřebitel.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky yoga-day, nakupující na základě platné nabídky ze sortimentu internetového obchodu provozovaného yoga-day na adrese www.yoga-day.cz. Smluvní strany vylučují použití jakýchkoliv obchodních podmínek kupujícího na jejich smluvní vztah.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách yoga-day  (www.yoga-day.cz). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez souhlasu zákazníka pouze v přiměřeném rozsahu. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout zákazníkovi nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami. V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna všeobecné obchodní podmínky vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů. Na podmínky doručení navrhovaných změn obchodních podmínek zákazníkovi se vztahuje čl. X. těchto podmínek.
 4. Veškeré vztahy mezi yoga-day  a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).
 5. Zboží dodávané společností yoga-day  je určeno k prodeji spotřebitelům (tzv. „koncovým zákazníkům“). Bez předchozího písemného souhlasu není zboží dodávané společností yoga-day  určeno k velkoobchodní distribuci nebo dalšímu přeprodeji jiným obchodním subjektům než koncovým spotřebitelům.
 6. Zákazník se zavazuje prodávat produkty yoga-day na e-shopu resp. e-shopech, jejichž je přímý majitel resp. provozovatel.
 7. Prodej produktů yoga-day  prostřednictvím e-shopu, jehož klient není přímý majitel, resp. Provozovatel, nebo prodej prostřednictvím agregačních platforem nebo zprostředkovatelských e-shopů, jako např. Amazon, eBay, AliExpres, Etsy, Mall.cz, Alza apod., je nepřípustný a zakládá právo yoga-day odstoupit od smlouvy a dále na smluvní pokutu ve výši 80.000,- Kč.

 

 1. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ
 1. Před učiněním první objednávky je zákazník povinen provést registraci na internetových stránkách yoga-day  na adrese www.yoga-day.cz. Velkoobchodní registrace bude telefonicky nebo emailem ověřena a schválena. Pokud zákazník splní všechny podmínky popř. doloží potřebné údaje pro ověření.
 2. Objednávka musí být do rukou yoga-day  zaslána vždy prostřednictvím elektronického obchodu www.yoga-day.cz . Pouze ve výjimečných případech, a to pouze po předchozí dohodě s yoga-day, může být objednávka zaslána poštou nebo e-mailem na adresy, tak jak jsou uvedené na internetových stránkách yoga-day .
 3. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  1. svojí identifikaci, tj. obchodní firmu a/či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, e-mailovou adresu).
  2. kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.
  3. možství objednávaného zboží.
  4. adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).
  5. v případě písemné objednávky jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat, případně také otisk razítka zákazníka.
  6. jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.)
 4. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Yoga-day se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů doplňujících náležitosti neúplné objednávky yoga-day  se objednávka považuje za úplnou.
 5. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je yoga-day  povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje yoga-day zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, yoga-day  zákazníka na tuto skutečnost upozorní.
 6. Zákazník bere na vědomí, že yoga-day nemá povinnost s ním uzavřít kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil kupní smlouvu nebo všeobecné obchodní podmínky.
 7. Telefonické hovory s yoga-day  mohou být monitorovány za účelem doložení rozsahu zakázky, prokázání sporných skutečností nebo pro zkvalitnění služeb.
 8. Zákazník se zavazuje dodržovat pokyny o zacházení u zboží podléhajícímu zákonné povinnosti informovanosti o bezpečném zacházení. III. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ

 1. Závazná kupní cena zboží je určována dle aktuálního ceníku yoga-day. Aktuální ceník je v elektronické podobě dostupný přímo na eshopu yoga-day.cz. 
 2. Yoga-day  si vyhrazuje právo kdykoliv zvýšit cenu zboží uvedené v ceníku v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Doručením úplné objednávky zákazníka k yoga-day  podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy § 1725 a násl. občanského zákoníku.
 2. K uzavření kupní smlouvy dochází:
  1. okamžikem doručení úplné objednávky k yoga-day  za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu, nebo
  2. okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II.5., podle toho, co nastane později.

 

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Zákazník uhradí dodávku zboží yoga-day formou platby bezhotovostním převodem na účet, pokud to právní předpisy umožňují. Yoga-day může na základě pozitivní platební morálky zákazníka umožnit zákazníkovi platbu jiným způsobem, např. formou bezhotovostní platby. Yoga-day má současně právo kdykoliv od nabídky možnosti této formy platby odstoupit.
 2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu yoga-day, uvedeného na daňovém dokladu. 

 

 1. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči yoga-day  podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s yoga-day  písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu yoga-day  a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 2. Yoga-day  si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči yoga-day  neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky (opakovaně) v minulosti měl, platbu předem bezhotovostním převodem. 

Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si yoga-day  právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči yoga-day  uhradí. 

 

 1. PODMÍNKY DODÁNÍ A PRODEJE ZBOŽÍ
 1. Není-li mezi yoga-day  a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se yoga-day  expedovat objednané zboží nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od zaplacení objednávky.
 2. Spolu s dodaným zbožím yoga-day vždy dodá zákazníkovi dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen na základě dodacího listu dodávku zkontrolovat a obratem informovat yoga-day  o případných odchylkách mezi zásilkou a dodacím listem, viz čl. VII b. 2.

 

 1. Zákazník je povinen yoga-day  neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. yoga-day  neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.
 2. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.
 3. Yoga-day zašle zákazníkovi daňový doklad-fakturu v elektronické podobě ve formátu PDF na e-mail zákazníka uvedený v jeho zákaznickém účtu ve velkoobchodním e-shopu yoga-day , případně ji zákazníkovi dodá společně se zásilkou se zbožím spolu s dodacím listem. Při dílčím plnění doručí yoga-day  zákazníkovi daňový doklad-fakturu následně po ukončení smluvně definovaného období. 
 4. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
  1. Označení a číslo faktury.
  2. Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
  3. Bankovní spojení prodávajícího.
  4. Datum splatnosti kupní ceny.
  5. Popis dodaného zboží a jeho množství.
  6. Číslo objednávky kupujícího.
  7. Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.

 

 1. Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit yoga-day ), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, yoga-day  vystaví zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.
 2. V případě vyžádané opravy daňového dokladu zákazníkem na jiný právní subjekt, nebo rozdělení daňového dokladu jinak, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit yoga-day  administrativní poplatek 100 Kč bez DPH.

 

 VII. REKLAMACE A ZÁRUČNÍ DOBA

 1. Práva a povinnosti yoga-day  a zákazníka ve věci odpovědnosti yoga-day  za vady zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.
 2. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat dodávku. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Yoga-day  je oprávněna do 4 pracovních dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem, dle předchozího odstavce, přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží je yoga-day, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s náklady na jeho dodání. Yoga-day  není povinnen k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.
 5. Zákazník se zavazuje dbát pokynů ohledně manipulace a skladování s produkty yoga-day tak, aby nedošlo k újmě zboží a produkty yoga-day  byly spotřebiteli prodány v bezvadném stavu. Při porušení této povinnosti má yoga-day  právo na uhrazení veškeré takto způsobené škody.VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).
 2. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření kupní smlouvy prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené zákazníkem pro potřeby prodávajícího k naplnění účelu kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Zákazník bere na vědomí, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.
 4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 5. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
 6. Osobní údaje získané pro účely uzavření kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Osobní údaje pro účely nabízení dalšího zboží z nabídky www.yoga-day.cz budou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení. Ze zasílání se zákazník může kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na info@yoga-day. Odvolání tohoto souhlasu nemám vliv na dodávku zboží či služeb.
 8. Zákazník má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Zákazník má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.
 9. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 10. Zákazník souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení zákazníka umožňující přístup k internetu, a které prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti internetových stránek společnosti zákazníkem, za předpokladu, že si zákazník sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče. Více o cookies. 1. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE
 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Zákazníkovi je standardně doručováno na adresu jeho elektronické pošty.
 2. Zpráva je doručena:
  1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z nabídky yoga-day. 
 2. Písemnou dohodou mezi yoga-day  a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 3. Právní vztah yoga-day a zákazníků se řídí právním řádem České republiky.
 4. Pokud vztah mezi yoga-day a zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 09. 2022

 

Zpět do obchodu